Počet položek: 0 0 Kč

Reklamační řád internetového obchodu Marbeda.cz od 1.1.2014

Zákonná odpovědnost z vad:

a)    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními paragrafů 1914 až 1925, paragrafů 2099 až 2117 a paragrafů 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

b)      Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • věc hodí k účelu, který pro její používání prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluvního vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající  nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


Záruka za jakost při převzetí:

Na veškeré prodávané výrobky je poskytována záruční lhůta dle zákona 24 měsíců od převzetí zboží.

Záruka za jakost při převzetí se nevztahuje na škody způsobené:

 •    neodborným použitím zboží, nesprávnou údržbou
 •    na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 •    živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 •    jinými vnějšími vlivy
 •    záruka se také nevztahuje na výrobky, u kterých vypršela záruční lhůta.

V případě, že objevíte vadu výrobku v záruční lhůtě, informujte nás neprodleně na emailové adrese marbeda@post.cza zašlete výrobek zpět s kopií faktury, popisem vady, případně s Vaším návrhem řešení na adresu prodávajícího: Jana Surmová Fojtíková, Vilová 413, PSČ 763 14  Zlín 12.

Náklady spojené s dopravou zboží prodávajímu vám budou proplaceny za splnění těchto podmínek:

 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybným používáním, mechanickým poškozením apod.),
 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.
Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Peníze vám pošleme na účet, a to nejpozdějí do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Vrácení peněz poštovní poukázkou bohužel není možné.

REKLAMAČNÍ LIST ke stažení zde >>


Reklamace přepravních služeb:

Před odesláním zboží stav každého kusu  kontrolujeme a zboží je přepravci předáváno pečlivě zabalené.  I přes tuto péči se však může stát, že k Vám zásilka dorazí poškozená. Takovéto škody je nutné ihned řešit přímo s přepravcem, nikoliv s námi:

 • zásilku je třeba před jejím převzetím od přepravce zkontrolovat
 • v případě poškození zásilku nepřebírat, ale přímo s přepravcem Česká pošta sepsat protokol o škodě.
 • v případě osobního odběru zboží na výdejních místech Heureka!Point (Uloženka.cz) nebo Zásilkovna.cz lze na výdejních místech reklamovat pouze poškození zásilky. Ostatní případy - vadné zboží, jiný typ zboží atd. reklamujte vždy u prodávajícího.

O poškození zásilky byste nás měli co nejdříve informovat na emailové adrese marbeda@post.cz. V žádném případě nepřebírejte poškozenou zásilku od přepravce a neposílejte ji nám, jelikož v tomto případě by nám přepravce odmítl reklamaci uznat. Reklamovat poškozenou zásilku může pouze její adresát/příjemce.


Poslali jsme vám jiné zboží, než jste objednali:

V případě, že Vám byl z našeho internetového obchodu doručen jiný výrobek, než byl objednán, zašlete nám jej nepoužitý bez známek používání zpět v původním obalu spolu s fakturou (případně jeho kopií). My Vám bezplatně zašleme výrobek správný a uhradíme vám náklady na zaslání zboží k nám v přiměřené výši.